هاست لینوکس آلمان

پهنای باند نامحدود سایر امکانات نامحدود کیفیت هاستک نظیر ندارید
 • هاست لینوکس 1 گیگابایت

  • 1 گیگابا یت SSD مقدار فضا
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • ۳۰۰۰ حداکثر بازدید یکتا روزانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادون دامین
  • آلمان/ Hetzner مکان/دیتاسنتر
 • هاست لینوکس 2 گیگابایت

  • 2 گیگابا یت SSD مقدار فضا
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 6۰۰۰ حداکثر بازدید یکتا روزانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادون دامین
  • آلمان/ Hetzner مکان/دیتاسنتر
 • هاست لینوکس 3 گیگابایت

  • 1 گیگابا یت SSD مقدار فضا
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 10000 حداکثر بازدید یکتا روزانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادون دامین
  • آلمان/ Hetzner مکان/دیتاسنتر
 • هاست لینوکس5 گیگابایت

  • 5 گیگابا یت SSD مقدار فضا
  • نامحدود پهنای باند ماهانه
  • 10000 حداکثر بازدید یکتا روزانه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادون دامین
  • آلمان/ Hetzner مکان/دیتاسنتر
 • هاست 500 مگابایت اسپانسری