هاست دایرکت ادمین

هاست 200 مگابایتی دایرکت ادمین

مقدار فضا » 200 مگابایت
پهنای باند » 30 گیگ
سیستم عامل » لینوکس
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
ایمیل » نا محدود
:DirectAdmin

هاست 500 مگابایتی دایرکت ادمین

مقدار فضا » 500 مگابایت
پهنای باند » 30 گیگ
سیستم عامل » لینوکس
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
ایمیل » نا محدود
:DirectAdmin

هاست 1گیگابایتی دایرکت ادمین

مقدار فضا » 1000 مگابایت
پهنای باند » 30 گیگ
سیستم عامل » لینوکس
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
ایمیل » نا محدود
:DirectAdmin

هاست 5 گیگابایتی دایرکت ادمین

مقدار فضا » 5000 مگابایت
پهنای باند » 30 گیگ
سیستم عامل » لینوکس
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
ایمیل » نا محدود
:DirectAdmin

هاست 10 گیگابایتی دایرکت ادمین

مقدار فضا » 100 مگابایت
پهنای باند » 30 گیگ
سیستم عامل » لینوکس
پارک دامین » نامحدود
دیتا بیس » نا محدود
ایمیل » نا محدود
:DirectAdmin